40. MEĐUNARODNI SAJAM PREVENCIJE I REAGOVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - 112 EXPO

Zaštita od požara, poplava, zemljotresa, hemijskih akcidenata. Reagovanje u vanrednim situacijama. Bezbednost i zdravlje na radu.

Radno vreme

10:00 - 17:00 časova

Hale
Hala 4
Cena ulaznice
VRSTA ULAZNICE CENA
pojedinačne ulaznice
250 RSD
grupne ulaznice*
100 RSD
cena parkinga (po satu)
100 RSD

* Ulaznice / grupne ulaznice

Grupna poseta podrazumeva dolazak više od 20 ljudi.

Za kupovinu grupnih ulaznica potrebno je dostaviti spisak ljudi sa punim imenom i prezimenom, overen pečatom firme i potpisom ovlašćenog lica.

Plaćanje se vrši direktno na blagajni ili preko tekućeg računa.

Za dobijanje profakture obratiti se:

 • Karte možete podići na BLAGAJNI sajma:
  Upravna zgrada, kancelarija 34
  Tel: +381 11 265 58 20
Organizator

BEOGRADSKI SAJAM

Bulevar vojvode Mišića 14
11000 Beograd, Srbija

e-mail: 112@sajam.rs

Pokrovitelj

Generalni pokrovitelj:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije

Pokrovitelj:
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Uprava za bezbednost i zdravlje na radu

Projektni tim
 • Zoran Gligorić, koordinator
  Tel: +381 (0)11 2655-486
  Fax: +381 (0)11 3615-298
  e-mail: 112@sajam.rs
 • Sanja Ognjanović Kocić, saradnik na projektu
  Tel: +381 (0)11 2655-892
 • Ana Želčeski, administrator na projektu
  Tel: +381 (0)11 2655-621

 

Data/Images/linkedin_logo.jpg

Data/Images/twitter_logo.jpg

Data/Images/facebook_logo_no1.jpg

Opis sajma

Zaštita od požara, poplava, zemljotresa, hemijskih akcidenata. Sistemi i oprema za reagovanje u vanrednim situacijama. Sistem 112 za reagovanje u vanrednim situacijama.
Oprema, sredstva i specijalna vozila za vatrogasno-spasilačke intervencije. Vozila i oprema za delovanje u prisustvu opasnih materija i za prevoz opasnih materija.
Oprema, vozila – ustanove za medicinske hitne intervencije. Preventivna zaštita od vanrednih situacija u gradnji objekata. Preventivna zaštita od požara. Termalni sistemi video nadzora u specijalnim aplikacijama. Preventivna zaštita od poplava, zemljotresa, hemijskih akcidenata. Specijalna oprema za preventivnu zaštitu i oporavak podataka u vanrednim situacijama. Nove tehnologije za prevenciju i reagovanje u vanrednim situacijama. Preventivna zaštita kritične javne infrastrukture u vanrednim situcijama: zaštita energetskih objekata za proizvodnju i prenos električne energije, proizvodnju i prenos plina i nafte. Zaštita kritične telekomunikacione infrastrukture i objekata. Zaštita javnih objekata visokog rizika: fabrika hemijske, farmaceutske industrije, drvne industrije, aerodroma, luka, javnih objekata visoke posećenosti. Zaštita šuma u vanrednim situacijama. Zaštita kritične komunalne infrastrukture objekata vodosnabdevanja i upravljanja otpadom. Upravljanje saobraćajem u vanrednim situacijama. Tehnika bezbednosti u saobraćaju – putna, železnička saobraćajna čvorišta, tuneli. Bezbednost i zdravlje na radu. Sredstva i oprema za ličnu i kolektivnu zaštitu na radu. Medicinska i ostala oprema za reagovanje u masovnim nesrećama i katastrofama. Osiguranje kao prevencija vanrednih situacija.

Robne grupe

112 - Integrisani sistem za reagovanje u vanrednim situacijama

Vatrogasno-spasilačka vozila za gašenje požara i spasavanje
Komandna vozila
Navalna vozila
Kombinovana vozila
Autocisterne
Vozila specijalne namene sa automehaničkim lestvama
Vozila specijalne namene sa hidrauličnom zglobnom platformom
Vozila za gašenje prahom
Vozila za gašenje penom i prahom
Tehnička vozila
Vozila za kontejnerski transport (pokretno spremište)
Vozilo za gašenje šumskih požara
Vatrogasni brod
Kanaderi
Helikopteri
Vozila i oprema za delovanje u prisustvu opasnih materija
Vatrogasna vozila za tunele
Vatrogasna vozila gašenje požara na naftnom polju
Vozila sa daljinskim upravljanjem
Roboti za gašenje požara
Amfibijska vozila
Oprema i plovila za spasilačke intervencije u slučaju poplava
Specijalna vozila za prevoz opasnih hemikalija i eksplozivnih materija
Vozila za dekontaminaciju
Izviđačka vozila
Snabdevanje i podrška vozila
Dodatna oprema za vozila

Sprave i oprema za početno gašenje požara i oprema za rad sa opasnim materijama
Oprema za gašenje vodom
Oprema za dobijanje pene
Vatrogasna creva
Protivpožarna sredstva za gašenje
Aerosol sistemi za gašenje
Oprema za gašenje u slučaju eksplozije
Požarna ćebad
Prenosni i prevozni aparati za početno gašenje požara
Protivpožarni aparati (portabl i mobilni) za gašenje CO2
Protivpožarni aparati (portabl i mobilni) za gašenje penom
Protivpožarni aparati (portabl i mobilni) za gašenje prahom
Protivpožarni aparati (portabl i mobilni) za gašenje halonom
Pumpe za gašenje požara
Oprema za rad sa agresivnim i opasnim materijama
Elektro oprema
Oprema za osvetljenje
Oprema za provetravanje i ventilaciju
Oprema za detekciju i dozimetriju
Oprema za vezu

Vozila za hitna medicinsku pomoć
Vozila za hitnu pomoć i vozila za medicinsku negu u uslovima vanrednih situacija
Prikolice logističke namene
Mobilne kuhinje
Logistička vozila

Stabilni sistemi za gašenje požara - instalacije i sistemi
Šprinkler instalacije
Instalacije za gašenje CO2 sa niskim ili visokim pritiskom
Sistemi u Ex izvedbi
Sistemi za gašenje požara koji koriste halokarbon gasove
Sistemi za gašenje požara tehnologijom vodene magle
Sistemi za gašenje požara penom
Sistemi za gašenje požara upotrebom hemijskog agensa za gašenje požara
Sistemi sa inertnim gasom za gašenje požara
Sistemi za zaštitu kuhinjskih prostorija od požara
Lokalni sistemi za zaštitu od požara
Sistemi zaštite od požara sa redukcijom kiseonika
Sistemi za gašenje prahom
Sistemi za zaštitu mašina od požara
Sistemi sa vodom za fino prskanje na sprinkler instalaciji - visok pritisak / nizak pritisak

Strukturna zaštita od požara
Vatrootporni premazi za kablove
Protivpožarne obloge
Zaštita revizionih otvora
Protivpožarna zaštita za kablovske trase i instalaciju
Protivpožarna zaštita spojeva
Protivpožarna zaštita za čelik
Protivpožarna zaštita za drvo
Vatrotporne boje, gips; izolacija
Izolacioni materijali
Vatrootporni građevinski materijali i komponente
Vatrootporni kablovi
Požarne barijere
Sistemi za zadržavanje vode
Vatrootporne krovne konstrukcije
Vatrootporni zidni elementi i pregradni zidovi
Panična rasveta
Sigurnosna rasveta
Softveri za projektovanje

Tehnička infrastruktura i zaštita objekata
Stabilne instalacije za rano otkrivanje i dojavu požara
Stabilne instalacije za rano otkrivanje i dojavu gasa
Detektori požara, tačkasti
Laserski detektori
Linijski detektori
Detektori plamena
Gromobranska zaštita objekata i opreme
Zaštita računarskih soba
Sistemi za odimljavanje i odvođenje toplote
Zaštita sistema za ventilaciju
Neprekidna napajanja
Sistemi video nadzora
Protivprovalni sistemi
Kontrola pristupa

Aparati i oprema za reagovanje u vanrednim situacijama
Vatrogasne lestve
Mehaničke lestve
Automehaničke lestve
Hidraulične zglobne platforme
Teleskopske platforme
Oprema za sečenje i razdvajanje
Oprema za podizanje i povlačenje
Sredstva za spasavanje
Spusnice
Vazdušni jastuk
Samospasioci
Užad i konopci
Oprema za sprečavanje životne opasnosti
Protivgradna oprema
Skloništa
Rampe
Uređaji za pripremu vode i namirnica
Oprema za organizaciju života u poljskim uslovima i prateća oprema
Kontejneri i transportni sistemi
Generatori i osvetljenje

Uređaji i aparati za merenje i detekciju u vanrednim situacijama
Aparati za detekciju i merenje hemijskih supstanci
Aparati za detekciju i merenje gasa
Uređaji za traganje i spasavanje
Uređaji za vibraciju, detekciju i upozoravanje
Oprema za spasilačke intervencije u slučaju zemljotresa
Optički uređaji za traganje i spasavanje
Radarski uređaji za traganje i spasavanje
Merenje temperature aparata
Termalne kamere za detekciju požara i spasavanje
Termalne kamere u industrijskoj bezbednosti

Bezbednost na radu
Lična zaštitna oprema
Oprema za kolektivnu bezbednost i zdravlje na radu
Radno-zaštitna odeća i obuća
Vatrogasno-spasilački šlem
Vatrogasno-spasilački opasač
Zaštitna oprema od plamena i toplote
Oprema za zaštitu organa za disanje
Oprema za zaštitu od kiselina, baza i opasnih materija
Oprema za zaštitu od radioktivnosti
Zaštita očiju - zaštitne naočare
Zaštita sluha
Zaštita ruku - rukavice
Zaštitna obuća
Zaštita kože
Odeća za hemijsku zaštitu
Odeća za jednokratnu upotrebu
Odeća za zaštitu od visokih frekvencije
Sigurnosni prsluci
Odeća otporna na kiselinu
Zaštitna odeća za peskarenje
Zaštitna odeća za zavarivanje
Odeću za zaštitu od zračenja
Ronilačka odela
Zaštitni prsluci za upozorenje
Odeća za zaštitu od loših vremenskih uslova
Korporativna odeća
Tkanine i materijali za zaštitnu opremu

Zdravlje na radu, spasavanje, hitna- prva pomoć i (para) medicinska oprema
Oprema i aparati za dezinfekciju
Oprema za prvu pomoć
Šatori za prvu pomoć
Nosila i pribor
Zaštitna oprema za zračenja
Respiratorni aparat
Sistemi za pranje i sušenje za odeću i pribor
Ergonomska oprema
Opreme za test sluha
Opreme za test očiju
Oprema za vakcinaciju
Lekovi i farmaceutski preparati
Oprema za ispiranje očiju
Oprema za kontrolu disanja
Defibrilator
Tuševi za vanredne situacije
Zavoji
Preventiva i terapija
Izostanci / bolovanja
Lekovi
Mobing
Prevencija leđima
Prevencija stresa
Prevencija zavisnosti
Higijena i sanitarni materijal
Dezinficijensi i dezinfekcija opreme
Tuševi
Ručna sredstva za čišćenje
Peškiri i sapuni
Higijena i sanitarni materijal
Mašine za čišćenje
Telefonske radne stanica - call centar
Gromobranska zaštita sistema za radne stanice Anti-glare zaštita
Kontrola temperature
Zaštita za nepušače
Ketering na radnom mestu / zdrave ishrane
Ishrana - saveti
Automati za pića
Pića

Bezbednost radnog mesta i proizvoda
Protivpožarna bezbednost proizvoda
Električna bezbednost
Elektrostatička sigurnosna oprema
Uzemljenje i kratak spoj uređaja
Izolacioni materijali
Nisko-naponska oprema
Nisko-naponski prekidači
Osigurači
Bezbednosni prekidači
Alati, izolovani
Uređaji za kontrolu zagađenja vazduha
Klimatizacioni uređaji
Filteri za prašinu
Postrojenja i oprema za separaciju čvrstog otpada
Postrojenja i oprema za kontrolu zagađenja vazduha
Zagađenje vazduha - agensi
Zagađenje vazduha - filteri
Redukcija šuma / prigušivačima / zaštita od vibracija
Redukcija šuma / prigušivačima
Redukcija zvuka - zidovi i paneli
Kabine, kapsule, štitovi
Prigušivači
Zaštita životne sredine na radu
Sakupljanje otpada i transporta
Regulisanje vode i otpadnih voda
Skladištenje
Odlaganje otpada - usluge
Bezbedno rukovanje opasnim materijama
Nivo buke
Obim buke
Kontrola temperature
Provajderi merenja - tehnološke usluge
Oprema za automatsko isključivanje u slučaju opasnosti
Zaštitni uređaji za Izlaz u slučaju opasnosti
Upozoravajuće oznake
Ručne lampe i lampe za glavu
Bezbednost sistema savetovanja
Znaci upozorenja
Sigurnosni uređaji za mašine (opšte)
Sredstva za čišćenje
Bezbednosne podne obloge i lakovi
Merdevine
Radne platforme
Bezbednost kontejnera ormari i ormana
Noževi
Oprema za radionice
Specijalni alati
Alati
Kutije za alat
Laboratorijska oprema i instalacije
Transport i bezbednost vozila
Bezbednost tokom transporta
Bezbednost trećih lica i vozila na radu
Bezbednost pretovara
Interni transport
Oprema za dizanje
Pomagala za podizanje i transport
Oprema za skladišta
Kontrola kvaliteta
Kontrola radnog procesa
Oprema instrumenti za upravljanje
Funkcionalna bezbednost
Elektronska kontrola u radnom procesu
Bezbednost radnog mesta
Sistemi za kontrolu pristupa (npr.barijere)
Oprema za prevenciju sabotaža / prevara
Barijere, demarkacija zone
Instalacije i pribor
Kapije i vrata
Sigurnosno staklo
Oprema za praćenje radnog rasporeda i učinka na radnom mestu
Kontrola bezbednosti- sertifikacija
Obuka i trening- bezbednost i zdravlje na radu

Kritična urbana infrastruktura
Upravljanje vitalnim komunalnim servisima
Upravljanje pitkom vodom, otpadnom vodom i otpadom
Upravljanje energijom
Statistika manifestacije

(2014.)

Broj izlagača: 74 (112 indirektnih izlagača iz 28 zemalja)
Domaćih: 68
Stranih: 6
Zemlje učesnice: Srbija, Hrvatska, BiH, Nemačka, Mađarska
Zatvoreni prostor: 2.534 m2
Otvoreni prostor: 900 m2
Broj posetilaca: 2.000

 

Data/Images/112_interesovanja_posetilaca_m.jpg

Data/Images/112_oblast_delatnosti_m.jpg

Data/Images/112_funkcija_m.jpg

INTERESOVANJA
POSETILACA

DELATNOST
POSETILACA

FUNKCIJA
POSETILACA

Prateći program

Program 112 EXPO 2016. (PDF)

Download

Prijave za izlagače (PDF)

Pozivno pismo (PDF)

Raspored izlagača u hali (PDF)

Raspored izlagaca 112 EXPO